ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเรา

ความสมบูรณ์

 • เราทำงานอยู่บนมาตรฐานของความสมบูรณ์แบบสูงสุดในทุกคำพูดและการดำเนินการของเรา
 • เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง - ไม่เพียงแต่สิ่งที่สามารถทำได้
 • เราสื่อสารอย่างเปิดกว้าง เราเชิญชวน เราให้และเคารพมุมมองที่ท้าทาย

ประสิทธิภาพแบบยั่งยืน
 • เราเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นโดยการเน้นความสำเร็จระยะยาวมากกว่ารายได้ระยะสั้น
 • เราสนับสนุนความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการที่รับผิดชอบสมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทน
 • >เราติดตามผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนโดยการพัฒนา ปรับปรุงและลงทุนในสิ่งที่ดีที่สุดและจัดการโดยยึดตามผลที่ได้รับ

Banner
ประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้า
 • เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโดยการให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีต่อองค์กรของเรา
 • เราส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงโดยความเข้าใจและบริการความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด
 • เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีของลูกค้าที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าที่ได้รับการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม

นวัตกรรม
 • เราส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมโดยการให้คุณค่ากับความสงสัยใคร่รู้อย่างมีปัญญากับคนของเรา
 • เราทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จโดยการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 • เราพัฒนาขั้นตอนและแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่องโดยการเปิดรับวิธีการใหม่และวิธีการทำงานที่ดีกว่า

ระเบียบวินัย
 • เราปกป้องทรัพยากรขององค์กรโดยการคำนึงและปฏิบัติเหมือนการเป็นเจ้าของ
 • เราดำเนินการด้วยกฎระเบียบและครอบครองความน่าเชื่อถือในการส่งมอบตามสัญญาโดยไม่มีข้ออ้าง
 • เราบรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงานโดยการพยายามทำให้ถูกต้องในครั้งแรก

หุ้นส่วน
 • เราสร้างทีมงานที่หลากหลายเพื่อสร้างแนวคิดที่ดีกว่าและเข้าถึงการตัดสินใจที่มีความสมดุลมากขึ้น
 • เรามุ่งเน้นเป้าหมายขององค์กรก่อนที่จะแบ่งแยกความความภักดีโดยความไว้วางใจ ความเคารพและการทำงานร่วมกัน
 • เราทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมดของเรา เพื่อรองรับความสนใจของสังคมที่กว้างมากขึ้น